Стратешки план

НВО Канабис Институт Пелагонија е вклучен во следниве области на делување:

  • Анализа, припрема и развој на соодветни правни модели за декриминализација и легализација на канабисот во РС Македонија, вклучувајќи ги сите економски, социјални и здравствени аспекти,

 

  • Образовни активности насочени кон поширока публика,
  • Реализација на кампањи за зголемување на свесноста,
  • Лоби активности за подобрување на законската регулатива,
  • Активности поврзани со заштита на животната средина (зголемување на зелените појаси во урбаните центри),
  • Развивање на најсоодветни модели за економска и социјална добробит на домашното население,
  • Развој и промоција на модели на социјално претприемништво, како алатка за максимизирање на социјалните бенефети,
  • Развој на канабис туризам и други конвенционални форми на туризам,
  • Промоција на медицинските придобивки од користењето на канабис и
  • Активности поврзани со рурален развој.

 

Skip to content