Финансиска стратегија

НВО Канабис Институт Пелагонија, како нов субјект, е во фаза на изнаоѓање на соодветен финансиски модел кој ќе ја зајакне нашата одржливост. Во тој контекст, иницијалните ресурси се обезбедени од самите основачи. Но за понатамошните активности, НВО Канабис Институт Пелагонија планира да ги развие следниме модели на финансирање:

  • Членарина,
  • Crowdfunding кампањи,
  • Имплементација на проекти (финансирани од билатерални, мултилатерални, корпоративни и приватни донатори),
  • Поддршка од јавни фондови и буџети (од централната и локалната власт) и
  • Учество во национални и меѓународни мрежи.
Skip to content