Промоција и маркетинг стратегија

НВО Канабис Институт Пелагонија активно ќе учествува во сите промотивни активности кои се поврзани со канабисот, во РС Македонија, но исто така ќе се профилира себеси како центар на знаење за сите политики поврзани со канабисот, но и за други економски информации.

Имајќи ја во предвид специфичноста на оваа тема, НВО Канабис Институт Пелагонија ќе ја промовира идејата за пошироко вмрежување со други заинтересирани страни (НВО, државни органи, образовни институции и бизнис сектор), на национално и меѓународно ниво, како многу важен формат на делување, се со цел да се зголеми свесноста на јавноста за канабисот.

Skip to content